Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi?

Kirjoittanut: Tiedenaiset - 24.4.2021

Hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen ohjaa monia valintojamme, mutta harvoin pysähdymme miettimään, mitä hyvinvointi oikeastaan tarkoittaa. Mistä hyvinvointi koostuu tai mistä voi tietää olevansa hyvinvoiva? Tiedenaiset avaavat hyvinvoinnin monimuotoisuutta kirjassaan To do: terveys.

Hyvinvointi on muovautuva käsite

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Määritelmää on täydennetty viime vuosina henkisyydellä sekä terveyden muovautuvuudella.

Terveys ja hyvinvointi eivät säily samanlaisina elämän alusta loppuun saakka, vaan ne muuttuvat alati elämäntilanteen sekä sosiaalisen ja fyysisen ympäristön mukaan. Keskiössä on myös se, miten yksilö itse kokee oman terveytensä ja hyvinvointinsa. Tärkeintä on siis yksilön oma kokemus hänen hyvinvointinsa tilasta eikä esimerkiksi se, miten muut tilanteen näkevät.

Fyysinen hyvinvointi. Fyysisellä hyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilön kokemusta omasta fyysisestä terveydestään, pystyvyydestään sekä arjessa jaksamisestaan. Yksilön oma subjektiivinen kokemus voi erota paljonkin objektiivisesta eli puolueettomasta arviosta: diabeetikko voi kokea olevansa täysin terve, vaikka lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna hänellä on krooninen sairaus. Toisaalta ihminen voi kokea olevansa myös sairaampi tai huonokuntoisempi kuin todellisuudessa onkaan näkemys "hyvästä kunnosta" kun riippuu myös katsantakulmasta. Fyysistä hyvinvointia edistävät esimerkiksi monipuolinen liikunta, ravitseva ruokavalio ja riittävä lepo.

Psyykkinen hyvinvointi. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyy vahvasti yksilön mielenterveys. Mielenterveydellä tarkoitetaan WHO:n mukaan hyvinvoinnin tilaa, jossa ihminen pystyy tunnistamaan omat vahvuutensa ja kykynsä, selviytymään elämän tuomista haasteista sekä tekemään töitä ja ottamaan osaa oman ympäristönsä toimintaan. Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi hyvä fyysinen terveys, lämpimät sosiaaliset suhteet, hyvät vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisutaidot, turvallinen elinympäristö sekä mahdollisuus toteuttaa itseään.

Sosiaalinen hyvinvointi. Sosiaalisen hyvinvoinnin perustan luovat esimerkiksi ystävyyssuhteet, parisuhde, perhe, työyhteisö ja muut yhteisöt. Erilaisissa hyvinvoinnin määrittelyissä siihen katsotaan kuuluvaksi myös muun muassa omaan elämään liittyvä tyytyväisyys, uraan ja koulutukseen liittyvät odotukset, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet sekä taloudellinen ulottuvuus.

Hyvinvointi voidaan määritellä myös positiivisena terveytenä, jos terveys määritellään negatiivisesti sairauksien poissaolona ja positiivisesti sellaisena hyvänä ruumiin ja hengen tilana, jota kuvataan sanalla hyvinvointi. WHO:n määritelmän mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Määritelmää on kuitenkin kritisoitu sen mahdottomuudesta, joten sitä on muokattu suuntaan "terveys on päivittäisen elämän voimavara, ei elämän päämäärä". Mutta näyttäytyykö terveys silti nykypäivänä ja etenkin sosiaalisessa mediassa elämän keskipistemäisenä päämääränä ja jatkuvana suorittamisena? Siksi olemmekin pohtineet, lisääkö hyvinvoinnin suorittaminen ihmisen hyvinvointia vai käykö sittenkin toisin päin.

Hyvinvointi on kokonaisuus

Terveyden ja hyvinvoinnin kokemisen kannalta on tärkeää huomioida elämän kokonaiskuormitus. Harvemmin tulee ajatelleeksi, miten vahvasti esimerkiksi psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa fyysiseen hyvinvointiin tai toisinpäin. Entä kuinka tärkeää mielen hyvinvoinnille onkaan sosiaalinen vuorovaikutus? Sosiaalinen vuorovaikutus puolestaan voi kärsiä mielenterveyden häiriöistä tai fyysisestä sairastumisesta. Toisaalta silloin, kun voi henkisesti hyvin, ihmissuhteetkin voivat usein paremmin. Näitä eri terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueita onkin mahdotonta erottaa toisistaan täysin, sillä ne kietoutuvat niin tiiviisti yhteen ja vaikuttavat jatkuvasti toinen toisiinsa.

Ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa yksilön itsensä lisäksi aina myös hänen elinympäristönsä. Ihmisen terveys onkin lopulta yllättävän suuri ja monimutkainen kokonaisuus, emmekä koskaan ole vakuumipakattuja ja ympäristöstämme erillisiä palasia.

Tiedenaiset on kahdeksan akateemisen naisen ryhmä, joka pyrkii tuomaan luotettavaa tietoa someen. Heidän esikoiskirjansa To do: terveys julkaistaan 5.5.
Tutustu uutuuskirjaan: To do: terveys

Kuva: Astrid Mannerkoski

Artikkelin avainsanat:

tiedenaiset, hyvinvointi, terveys

Arkisto:

2024

2023

2022

2021

2020

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu